Repertoire
Overview

Spring Begins 2016


Voice Along

Duration: 10’

Choreography: LIU Xue-Fang

Dancer: LIU Xue-Fang, DU Yan-Hao

Music: Rachel GRIMES, Nils FRAHM

5884623dec3b3.jpg


The World Beond

Duration: 25’

Choreography: GONG Xing-xing

Music: Johann Sebastian BACH, Ezio BOSSO, Chris WATSON, Glen VELEZ, Mare RIBOT

Dancers: ADIYA, DU Yan-hao, FAN Lu, GAO Yang, KAM Hiu-lam Alexis, LI Ke-hua, LIU Ying-ying, LIU Xue-fang, MA Yue, Song Ting-ting, YAN Han-yi, YUAN Zhe-lun

588462837639b.jpgThree's a Crowd

Duration: 14’

Choreography: FAN Lu

Music: Toshio MASUDA, Eric HARRY, Free Style, Estas TONNE

Dancers: FAN Lu, ADIYA, LIU Xue-fang

588462d1491ce.jpgGumbo

Duration: 8’

Choreography: LIU Ying-Ying

Dancer: LIU Ying-Ying, YAN Han-Yi

Music: Toru TAKEMITSU, Hans ZIMMER

5884632770189.jpgEmpty Room

Duration: 20’

Choreography: LI Ke-Hua

Music: Max RACHTER, Jerome ALEXANDER, Gold MUND, Arvo PART

Dancer: LI Ke-Hua, SONG Ting-Ting, GONG Xing-Xing, FAN Lu, JIN Xiao-Lin, LIU Ying-Ying

588463b83b1d0.jpgSwaying

Duration: 5’

Choreography/Dancer: YAN Han-Yi

Music: Yann TIERSON

58846435782b9.jpgMutual

Duration: 10’

Choreography: LI Ke-hua, MA Yue

Music: Shun KOMATSUBARA, David DARLING, WANG Yan-meng

Dancers: LI Ke-hua, MA Yue

588464787b5d8.jpgDu/ Xiao/ Yue

Duration: 25’

Choreography: KAM Hiu-lam Alexis

Music: Wolfgang Amadeus MOZART, Giuseppe VERDI 

Video: WANG Yuan-qing

Dancers: KAM Hiu-lam Alexis, DU Yan-hao, MA Yue


588464dd35d09.jpgTerminator Line

Duration: 30’

Choreography: ADIYA

Music: Oystein SEVAG, Nils FRAHM, Anoice, Tomas JIRKU, Johann Sebastian BACH

Costume: unlimited non-cycle

Dancers: ADIYA, GONG Xing-xing, SONG Ting-ting, FAN Lu, GAO Yang, LIU Xue-fang, YAN Han-yi, YUAN Zhe-lun


5884654d71e1d.jpg

Copyright (C) LDTX. All rights reserved 京ICP备11028930号-2   京公网安备 11010502042148号